Điều kiện để dự án đầu tư được hoàn thuế giá trị gia tăng

Trong công tác quản lý thuế của nhà nước, chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng được ban hành nhằm tạo tâm lý an tâm cho các doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế, đảm bảo quyền pháp lý chính đáng cho các đối tượng nộp thuế. Chính vì vậy, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng cụ thể là dự án đầu tư của doanh nghiệp. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, phục vụ việc kê khai thuế, làm báo cáo tài chính, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chuẩn chỉnh.

 

Để được hoàn thuế giá trị gia tăng thì doanh nghiệp cần nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Dự án đầu tư  của doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt.

hoàn thuế GTGT

Nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên sau khi bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

 

Hồ sơ hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư bao gồm: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (Mẫu 02/GTGT); Giấy chứng nhận đầu tư; Các tài liệu liên quan đến xây dựng dự án; Hóa đơn chứng từ đầu vào của dự án đầu tư; Các tài liệu giải trình kèm theo.

 

Các trường hợp hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố đang trong giai đoạn đầu tư thì cách xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn là:

– Doanh nghiệp thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư theo mẫu 02/GTGT

– Kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

– Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Nếu nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

– Trường hợp trong kỳ kê khai cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư thì DN được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

 

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính tuy nhiên chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế. Cách xác định số thuế GTGT được hoàn tại trường hợp này là:

– Doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư rồi kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

– Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

– Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì DN được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều 18 thông tư 219/2013/TT-BTC.

– Riêng đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án thì không thực hiện kết chuyển mà thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

iTaxViewer giúp người đọc kiểm tra, in đúng chuẩn

 

Trường hợp DN có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố đặt trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương. (Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế). Cách xác định số thuế GTGT được hoàn khi đó là:

– Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

– Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
https://trangtingiadinh.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *